Psychosociale therapie

Deze werkwijze bestaat uit gesprekken, kent een holistische aanpak met aandacht voor de emotie, het mentale, het lichamelijke en besteedt aandacht aan de systemen waarvan je deel uitmaakt. Er wordt aandacht besteed aan jouw persoonlijke geschiedenis, aan vroegere en huidige gebeurtenissen en mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Deze therapie richt zich niet alleen op deelaspecten maar juist ook op de samenhang daar tussen.

Als hulpverlener ben ik integrerend omdat het mijn doel is dat jij het geleerde direct kunt toepassen in jouw leven. Dit zal zich uiten in veranderd gedrag, toegenomen welbevinden, versterkte autonomie, een andere visie op verschillende levensgebieden en een actievere houding hierin.

De aanpak is gebaseerd op verschillende basismethoden en stromingen waarvan iedere methode en/of stroming zich kenmerkt door een eigen visie op het ontstaan van de voorliggende verlies- en levensvraagstukken. Aangezien ik vanuit deze verschillende methoden en stromingen de aanpak voor jou op maat bepaal, beoog ik zo concreet en direct mogelijk jou te helpen in het vinden van antwoorden en het vinden van oplossingen op jouw vraagstukken. Hierbij maak ik gebruik van diverse ondersteunende methoden en stromingen zoals de cognitieve (gedrags)therapie, neurolinguistische programmeren (NLP), de gestalttherapie, psychosynthese, transactionele analyse (TA), rationeel emotieve therapie (RET), contextuele therapie, systeemtherapie en psychosynthese.

Verder werk ik naar behoefte met verschillende creatieve werkvormen om eventueel verder inzicht te verkrijgen in de achtergronden van de spelende vraagstukken en om verdere antwoorden te helpen vinden. Het is belangrijk dat er ruimte is voor gevoel en emotie. Bewustwording speelt hierbij een centrale rol even als vertrouwen en veiligheid.